Prezentarea comunei

Comuna Chiuiești se întinde pe o suprafață de 112 km2, având o populație de peste 2.700 de locuitori, dispuși în satul reședință de comună Chiuiești și satele Huta, Măgoaja, Strâmbu, Valea Cășeielului și Valea lui Opriș.
Satele comunei Chiuiești se află pe văile masivului Culmea Breazu, comuna fiind cea mai nordică comună a județului Cluj. Se învecinează cu comuna clujeană Cășeiu și cu județele Sălaj, Maramureș și Bistrița-Năsăud.

RELIEFUL ŞI VEGETAŢIA

Cadru natural
Trăsătura caracteristică a cadrului natural o constituie predominant relieful deluros.
Relieful reprezintă un grad mare de fragmentare pe orizontală şi are altitudini care scad de la nord la sud. La baza versanţilor şi în terasa de luncă predomină materialele acumulative ( pietriş, nisp, mâluri)
Comuna Chiuieşti se încadrează în zona Dealurilor Ciceului iar în limita de nord se află Culmea Breaza (974 m), gaură deluroasă înaltă, cuprinde vârful Aruncaşul (788 m), Arţărişul (803 m), Alunişul (933 m).

Reţeaua hidrografică
Este reprezentată de Valea Sălătrucului cu afluenţii Valea Măgojii şi Valea Strîmbului.

Clima
Temperatura medie anuală în comuna Chiuieşti este de aproximativ 7,20 C prezintă variaţii lunare, anotimpuale şi anuale.

Vegetaţie

Vegetaţia zonală este reprezentată de păduri de foioase în principal şi pâlcuri de răşinoase pe versanţii nordici ale culmilor mai înalte. Cu sute de ani în urmă stejarul acoperea cea mai mare parte a dealurilor, însă după 1960 a fost defrişat, ocupând în prezent suprafeţe limitate.

Faună

Fauna este reprezentată de animale caracteristice zonei de interferenţă între dealuri şi munte.
În păduri întâlnim animale de interes cinegetic şi anume; mistreţul, căprioara, iepurele, vulpea, viezurele, lupul, veveriţa, ursul brun etc. Se întâlneasc numeroase specii de păsări cum ar fi; gaiţa, privighetoarea, ciocănitoarea, vrabia, piţigoiul, potârnichea.

Solurile
Răspândite sunt solurile brune de pădure şi brune podzolice a căror geneză este legată de existenţa pădurilor de foioase soluri care, în bună parte, arată semne de „ îmbătrânirea” prin deschiderea la culoare a orizontului de humus, ceia ce determină podzolirea lor.
Solurile aluviale sunt soluri ozonale, ele ocupând suprafeţele din cuprinsul luncii Sălătrucului.
Resursele naturale specifice acestei comune sunt resursele de vegetaţie reprezentate din păduri, păşuni şi fîneţe naturale.